"เอ บี ซี ดี อี  ฉันอยู่ในป่า บนต้นมะพร้าว" ลองฟังเพลงต่อไปนี้ เกี่ยวกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ
 

Song and lyrics © Andy Henley/Tym King; Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
3.666665
Average: 3.7 (3 votes)