น้องๆ ลองฟังเพลงจากวงดนตรีผลไม้เอบีซี พร้อมหัดท่องและเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อไปนี้

Animation by Cambridge English Online
Do you or your child need more help with your English?

Average: 
2
Average: 2 (1 vote)