น้องๆทราบหรือไม่ว่า ในโลกของเรามีเมืองและประเทศอยู่มากมาย และน้องๆหละจ๊ะอยู่มุมใดหรือส่วนใดของโลก

Song and lyrics © Andy Henley/Tym King; Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
2
Average: 2 (1 vote)