ท่านดยุคผู้ยิ่งใหญ่

Grand Old Duke screenshot

น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้ เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับท่านดยุค เหล่าทหาร และ เจ้ามังกร

 

Song and lyrics by Boogie Mites UK. Animation by Cambridge English Online.

Discussion

Do you like this song? Do you think the dragon was scary?

Average: 4.3 (3 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.