What do you call a cow in Alaska?

Joke image

An Eskimoo!

Discussion

ฝูงวัวร้องมูๆ 'moo' ถ้าเติมตัว 'o' ไปอีกซักตัวที่คำว่าเอสกิโม 'eskimo' จะออกเสียงคล้ายกับเสียงร้องของวัว

Average: 
3
Average: 3 (1 vote)