What is brown and sticky?

Joke image

A stick!!!

Discussion

กิ่งไม้ 'stick' เป็นไม้ชิ้นเล็กๆ ส่วน 'Sticky' คือเมื่อบางอย่างติดอยู่กับอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น น้ำผึ้งมีความเหนียวมาก

Average: 
0
No votes yet