Ali and Mia are late for school! Can you help them to run to school safely?
60
4.083335
Play a word game to learn and practise school subjects vocabulary.
10
4
Play some word games to learn and practise classroom actions vocabulary.
6
3.742425
Play some word games to learn and practise more classroom actions vocabulary.
3
3.85542
Play a word game to learn and practise school things vocabulary.
8
4.017855
Play some word games to learn and practise more school things vocabulary.
3
4.032965
"เด็กๆ กรุณาเงียบเสียงด้วยค่ะ" น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้เกี่ยวกับอาจารย์และนักเรียนในห้องเรียนสิว่า เค้าเรียนอะไรกันบ้าง และการใช้คำหรือสำนวนนั้นเค้าใช้กันอย่างไร  
0
4.666665
Do you help to tidy up your classroom at the end of the day? Listen to a song called Let's tidy up and sing along.
3
5
บนถนนฮาสซานมีคนกี่คนกำลังเดินทางไปโรงเรียน
0
0
ซุปเปอร์ฮีโร่บางคนต้องเข้าโรงเรียนฝึกความสามารถพิเศษ เรามาอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสำหรับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่กัน
0
4

Pages