น้องๆ ลองดูการแปรงฟันต่อไปนี้ แล้วศึกษาวิธีการแปรงที่ถูกต้องในการดูแลรักษาฟันของเรา

Song and lyrics by Boogie Mites UK. Animation by Cambridge English Online.
Need a little more help with your English?
Average: 
3.555555
Average: 3.6 (9 votes)