Primary tabs

lion
30% (576 votes)
kangaroo
12% (233 votes)
monkey
14% (268 votes)
snake
6% (121 votes)
tiger
21% (394 votes)
elephant
17% (320 votes)
Total votes: 1912
Undefined