Instructions

How to play: 

نحوه بازی
راهنما را بخوانید و سپس جواب را هجی کرده و بر روی حروف آن کلیک کنید. اگرحروف اشتباه زیادی را کلیک کنید، میمون در زیر آوار له خواهد شد.

Average: 
Average: 3 (22 votes)