dcsimg چرخه زندگی پروانه | LearnEnglish Kids | British Council
 

چرخه زندگی پروانه

 
Instructions

نحوه بازی
در این بازی، شما باید متن را مرتب کنید. این متن درباره چرخه زندگی پروانه و مراحل مختلف آن است. 3 جمله می بینید. کدام جمله شماره یک است؟ بر روی آن کلیک کنید، اگر انتخابتان درست باشد، دستورالعمل شماره یک به محفظه سفید منتقل می شود. اکنون بر روی جمله دوم کلیک کنید، سپس جمله سوم، و بعد چهارم ، ... الی آخر، تا متن تکمیل شود.